Játékszabályzat

Meghosszabítva!
Az OIL! töltőállomásokon zajló promóciós játék hivatalos játékszabályzata

 1. A Játék és promóció szervezője, lebonyolítója és a promóciós termékeket biztosító személyek

A MABANAFT HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-1016 Budapest, Mészáros u. 58/B., a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-699184; adószám: 12700226-2-44; a továbbiakban: „Szervező”) az OIL! Töltőállomásokon (továbbiakban: “Töltőállomás” vagy “Töltőállomások“) az ott vásárlók részére játékot, illetve promóciót (a továbbiakban együttesen: „Játék”) kíván lefolytatni, amelynek lebonyolításával a MAHAGONY E.S.C. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2724 Újlengyel Határ út 12., a céget nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-187229; adószám: 13739847-2-13; a továbbiakban: a továbbiakban: „Lebonyolító”) bízta meg, aki a Játék teljes körű lebonyolítását vállalta. A Játékhoz a promóciós termékeket a

NATURTEX Kft.

Székhely: 6728 Szeged, Cserje sor 9.
Céget nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék
Cégjegyzékszám: 06-09-000913
Adószám: HU10235849
Képviseli: Gellért Ákos

 1. A Játék időtartama

A Játék pecsétgyűjtő szakasza 2020. május 7. délelőtt 8 órától 2020. október 11. 18 óráig, illetve a készlet erejéig tart a Játékban résztvevő Töltőállomásokon.

A Játék pecsét beváltó szakasza 2020. május 7. délelőtt 10 órától a készlet erejéig, de legfeljebb 2020. október 18. 23.59 óráig tart a Játékban résztvevő Töltőállomásokon.

A Játék promóció szakasza 2020. május 7. délelőtt 8 órától október 11. 18 óráig tart a Játékban résztvevő Töltőállomásokon. Online regisztrációs lehetőség: 2020. szeptember 6. 23.59 óráig.  Sorsolás: 2020. október 12. 15.00 óra.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartamát megváltoztassa, meghosszabbítsa.

A Játékban résztvevő Töltőállomások listája jelen Játékszabályzat 1. számú mellékletét képezi, illetve megtalálható a www.oil-benzinkutak.hu weboldalon.

 1. A Játékban résztvevők köre

A Játékban részt vehet bármely 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékból ki van zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Naturtex Kft., és ezek munkavállalói, a résztvevő Töltőállomások tulajdonosai, üzemeltetői és azok munkavállalói és mindezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. A Játék menete
 • Promóciós Termékek

A Játék 2. pontban meghatározottak szerinti időtartama alatt a Játékos a Töltőállomásokon, a Töltőállomásokat üzemeltető gazdasági társaságoktól (a továbbiakban az üzemeltetőkre is „Töltőállomás/ok” név alatt történik hivatkozás) a jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete szerinti termékekhez, mint promóciós termékekhez (továbbiakban: „Promóciós Termék(ek)”), 3. számú szerinti nyereményekhez (a továbbiakban: „Nyeremény Termékek”) juthat.

A Promóciós Termékekhez jutás az alábbiak szerint alakul:

Az árukészlet erejéig, de legfeljebb 2020. október 18. 16 óráig a Játékos megvásárolhatja a Töltőállomásokon a Promóciós Termékeket a jelen Játékszabályzat feltételei szerint. A jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete rögzíti, hogy a Játékos mely Promóciós Termékeket vásárolhatja meg 10 darab pecsét beváltása mellett. Szintén tartalmazza a jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete valamennyi Promóciós Termék kedvezményes vételárát, melyet a Játékos a 10 darab pecsét beváltása mellett fizetni köteles. A Promóciós Termékek kizárólag a 2. számú mellékletben az adott termékre meghatározott számú pecsét beváltása és kedvezményes vételár megfizetése ellenében vásárolható meg a Töltőállomásokon.

A Promóciós Termékek pecsétek nélkül is megvásárolhatók a készlet erejéig a 2. számú mellékletben meghatározott teljes fogyasztói ár megfizetése mellett.

A Játékos által kapott pecsétek illetve Promóciós Termékek készpénzre vagy más termékre történő átváltása nem megengedett. Készpénz visszafizetése akkor sem lehetséges, ha a gyűjtőfüzetben összegyűjtött pecsét több mint a Promóciós Termék kiváltásához szükséges mennyiség. Ilyen esetben a Játékos a fennmaradó pecsét mennyiséget elveszíti. A fennmaradó pecséteket a beváltandó gyűjtőfüzetből leválasztani, kivágni, új gyűjtőfüzetbe beragasztani nem megengedett.

A Játékos a Promóciós Termékek kapcsán a Töltőállomásokkal, a Szervezővel szemben olyan mértékben érvényesíthető jótállási igény, amilyen mértékben ezen termékek kapcsán a Naturtex Kft. jótállást vállal a Töltőállomásokkal, a Szervezővel szemben. A jótállási igények a jelen szabályzat 7. pontjában foglaltak szerint érvényesíthetők.

A Töltőállomások a Promóciós Termékek tekintetében termékkár miatt kárfelelősséget nem vállalnak, a Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Promóciós Termékek gyártójával, illetve azok forgalmazójával szemben érvényesíthet. A Lebonyolító a Promóciós Termékek gyártóját illetve azon forgalmazót, amelytől azok beszerzésre kerültek a Játékos ez irányú, írásbeli kérésének kézhezvételétől számított 30 napon belül megnevezi.

Figyelemmel arra, hogy a Promóciós Termékek csak a készlet erejéig érhetőek el a készlethiányból, illetve készletlefogyásból eredő károkért, igényekért Szervező, a Lebonyolító, illetve a Töltőállomások semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartoznak. A Játékos által kiválasztott Promóciós Termék a későbbiekben másik Promóciós Termékre nem cserélhető ki, nem váltható vissza.

A Játék időtartamának lejártát követően (illetve a készlet elfogyását követően) Játékos a Promóciós Terméket a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 • A pecsétgyűjtő Játék mechanizmusa

A Játék pecsét-gyűjtő szakasza folyamán (2020. május 7. délelőtt 8 órától 2020. október 11 . 18 óráig, illetve a készlet erejéig) a Töltőállomásokon mindenkori „kútáron” történő bármely fajtájú üzemanyag, bármely fizetőeszközzel történő vásárlása esetén a Játékos minden elköltött bruttó 2.000,- Ft után 1 pecsétet kap (pl.: 4.000,- Ft vagy afelett 2 pont/pecsét, 6.000,- Ft vagy afelett 3 pont/pecsét, stb.). Készpénzes vásárlás esetén a kerekítés szabályai érvényesülnek, bankkártyás fizetésnél azonban a pontos fizetett összeg alapján történik a pecsétek kiadása. A pecsétre váltott összegen felüli érték után (pl. 2.200,- Ft értékű vásárlás esetén a fennmaradó 200,- Ft) pecsét nem jár, a fennmaradó összeg újabb vásárlás alkalmával az elköltött és pecsétre váltható összeget nem növeli. Az egy tankolás alkalmával maximálisan megszerezhető pecsétek száma 10 db.

A Töltőállomásokon értékesített üzemanyagon kívül egyéb áru (pl. shop és snack termékek) és szolgáltatás a Játékban nem vesz részt, így azok megfizetett vételára után pecsét nem jár.

A pecsétek kizárólag a vásárlással egyidejűleg adhatóak ki a megvásárolt üzemanyag után a nyugtán szereplő összeg alapján. Több nyugta illetve több járműbe történő tankolás nem vonható össze.

A Promócióban kizárólag a Szervező megbízásából, a Lebonyolító által elkészítetett sértetlen állapotú, eredeti, pecsétekkel, lehet részt venni. A pecsétek a fizetés alkalmával kerülnek átadásra a Játékos részére. A Lebonyolítónak, illetve a Töltőállomásnak a pénztártól történő távozást követően nem áll módjában pecsétet kiadni, még a vásárlást igazoló blokk ellenében sem.

Az automata pénztáraknál tankoló ügyfelek úgy kaphatják meg pecséteket, ha a nyugtát a tankolást követően egy héten belül az adott töltőállomáson bemutatják, a Töltőállomás pedig a nyugtát a beváltást igazoló jelzéssel látja el.

 • A pecsétek beváltása

A pontbeváltásra 2020. május 7 .délelőtt 10 órától 2020. október 18. 23.59 óráig, illetve a készlet erejéig van lehetőség.

Az üzemanyag vásárlás ellenértéke alapján kapott pecséteket gyűjtőfüzetben kell gyűjteni, amelyek ingyenesen hozzáférhetőek a Játékban résztvevő Töltőállomásokon. A pecséteket a gyűjtőfüzet megfelelő helyére kell pecsételni. Amennyiben a gyűjtőfüzet betelik, új gyűjtőfüzet használata válik szükségessé. A pecséteket a Szervező és Lebonyolító csak az eredeti gyűjtőfüzetbe pecsételve fogadja el. A gyűjtőfüzet Magyarország területén a Játékban résztvevő Töltőállomások bármelyikén beváltható a Promóciós Termékekre a jelen Játékszabályzat szerint.

A Promóciós Termékek a Játékos által úgy szerezhetőek meg, hogy összegyűjt 10 darab pecsétet a pontgyűjtő füzetben, és az általa választott Promóciós Termékért a Töltőállomásnak megfizeti a jelen Játékszabályzat 2. számú melléklete szerinti kedvezményes vételárat. A pecsétek beváltásakor a Játékosnak a kitöltött gyűjtőfüzetet át kell adnia a Töltőállomás dolgozójának, aki a gyűjtőfüzetet lepecsételi, majd visszaadja a Játékos részére. A beváltási határidőt követően átadott gyűjtőfüzeteket a Lebonyolítónak nem áll módjában elfogadni.

Az egy gyűjtőfüzetben összegyűjtött pecsétek egyszerre több Promóciós Termékre is beválthatóak, amennyiben a kívánt Promóciós Termékeknek és beváltási feltételeknek megfelelő számú pecsét került bepecsételésre a gyűjtőfüzetbe. Mivel a pecsétek beváltása akként történik, hogy a gyűjtőfüzet az adott Töltőállomáson bevonásra kerül, így arra nincs lehetőség, hogy több alkalommal ugyanazon gyűjtőfüzet alapján kerüljön több Promóciós Termék megvásárlásra. Több, különböző gyűjtőfüzetben gyűjtött pecsétek nem összevonhatóak. A Promóciós Termékek egyfelől a Töltőállomás azon készletéből választhatóak, amelyek a beváltás pillanatában az adott Töltőállomáson éppen rendelkezésre állnak. Másfelől amennyiben a Promóciós Termékekből nem található kellő mennyiség az adott Töltőállomáson, úgy az minden héten utánrendelhető (a készlet erejéig). Amennyiben a Játékos az adott Töltőállomáson a megvásárolni kívánt Promóciós Terméket megrendeli, az adott Promóciós Termék szállítási díj megfizetése nélkül 7 (hét) napon belül személyesen átvehető azon a Töltőállomáson, melyen a rendelést a Játékos leadta.

A promócióban részt vevő termékek megvásárolhatók online is, a Lebonyolító Mahagony E.S.C. által tulajdonolt és üzemeltetett www.oil.shop.hu oldalon. 10 db pecsét összegyűjtése után kérje el az ezután járó kuponkódot az Önhöz legközelebb lévő töltőállomáson, s a kuponkód segítségével érvényesítheti az 55%-os kedvezményt a www.oil.shop.huweboldalon. A megrendelt terméket lehetősége van – plusz szállítási díj:  bruttó 1190 Ft ellenében – házhoz kérni, vagy ingyenes szállítási díj mellett azt a kiválasztott töltőállomáson átvenni.

A Töltőállomás dolgozója jogosult a pecsétek eredetiségét ellenőrizni, és a sérült, illetve az érvénytelennek vagy nem eredetinek minősített pecséteket indokolás nélkül visszatartani. A gyűjtőfüzet nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, elázása vagy a pecsétek számának és eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen elváltozása esetén, amely esetben a Játékos semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben. A Szervezőnek az elveszett, ellopott, megsérült, használhatatlanná vált gyűjtőfüzetet, pecsétet nem áll módjában pótolni és a Szervező ezzel összefüggésben felelősségét kizárja.

 • Nyereményjáték

Amennyiben a Játékos összegyűjt legalább 10 darab pecsétet a pontgyűjtő füzetben, a 10 db Töltőállomáson érvényesített pecsétért cserébe kaparós kuponkártyát kap, amelynek a lekaparható szürke felülete alatt található kóddal regisztrálhat a www.oil-benzinkutak.huweboldalon az ott feltüntetett adatok megadásával.

A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadni / lépéseket megtenni:

 • a kuponkártya lekaparható szürke felülete alatt található kuponkód
 • a töltőállomás neve – ahol a kuponkártyát kapta
 • Játékszabályzat elfogadása.

A regisztráció feltétele, hogy a Játékos azt megelőzően a – minimum 10 pecsétet tartalmazó – pontgyűjtő füzetet a Töltőállomáson bemutassa, azt lepecsételtesse. A regisztráló Játékosok ezt követően nyereményjátékon vehetnek részt, melynek keretében a Nyeremény Termékek az alábbiakban bemutatott módon kisorsolásra kerülnek. A bemutatott és lepecsételt pecsétek Promóciós Termékek vásárlására felhasználhatók.

A Lebonyolító Mahagony E.S.C., Kft által tulajdonolt és üzemeltetetett weboldalon – www.oil.shop.hu történő vásárlás esetén, a vásárló automatikusan részt vesz az OIL! nyereményjáték sorsolásán. A Szervező személyes adatokat nem gyűjt, nem kezel, az Online vásárlás esetén sem, kizárólag az alábbi információk kerülnek továbbításra a sorsolásra vonatkozóan:

 • a kuponkártya lekaparható szürke felülete alatt található kuponkód
 • a töltőállomás neve – ahol a kuponkártyát kapta
 • Játékszabályzat elfogadása.

A sorsolásra a Dr. Varga Krisztina Közjegyzői Irodában kerül sor; 1027 Budapest, Csalogány u. 21. I/3.  2020. október 12-én 15.00 órakor. A sorsolást a Lebonyolító bonyolítja le, zárt informatikai rendszerben, véletlen szám generálásával. Minden Nyeremény Termék esetében arra az esetre, ha a nyertes kuponkóddal rendelkező Játékos (a továbbiakban: „Nyertes”) a nyereményét nem venné át, vagy valamely kizáró feltétel miatt arra nem lenne jogosult, a Lebonyolító kisorsolja azt a kuponkódot, aki ez esetben a nyereményre jogosulttá válik. Arra az esetre, ha a nyereményre ezen másodikként kisorsolt kuponkód birtokosa nem jelentkezik, a Lebonyolító kisorsol egy harmadik kuponkódot is (a második és harmadik kisorsolt kuponkóddal rendelkező Játékosa továbbiakban: „Tartalék Nyertes/ek”).

A Lebonyolító a jelen nyereményjáték során a 3. számú mellékletben meghatározott Nyeremény Termékeket sorsolja ki az alábbiakban meghatározott időpontban:

Sorsolás időpontja:

 1. október 12. 15.00 óra

A Lebonyolító valamennyi nyereménytárgy vonatkozásában külön kuponkódot sorsol.

A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a Nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden a Nyeremény Termék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költség (pl. Nyeremény Termék átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Nyertest terheli.

A nyeremények készpénzre nem átválthatók. A Szervező fenntartja jogát a nyereménytárgyak megváltoztatására!

A Lebonyolító a Nyertes kuponkódot honlapján, a www.oil-benzinkutak.hu oldalon, valamint Facebook oldalán (www.facebook.com/OILHungary) is kommunikálja az adott sorsolást követő munkanapon, megemlítve, hogy melyik OIL! töltőállomáson adták ki a nyertes kuponkódot tartalmazó kuponkártyát. A Játék feltételeinek mindenben megfelelő, nyertes kuponkódot tartalmazó kuponkártya birtokosa (Nyertes) a nyereményét a közzétételt követő 4. munkanaptól, a közzétételt követő 30 napon belül veheti át azon a Töltőállomáson, amely a kuponkártya kiadására szolgáló pontgyűjtő füzetet lepecsételte.  Amennyiben a meghatározott időn belül a Nyertes a nyertes kuponkódot tartalmazó kuponkártyát nem mutatja be a fentiekben meghatározott Töltőállomáson, vagy nem veszi át a nyereményét a meghatározott időn belül, vagy nem teljesíti az átvételhez szükséges feltételeket, úgy automatikusan a Tartalék Nyertes jogosult a nyeremény átvételére. Amennyiben a nyereményt ő sem veszi át, vagy nem tesz eleget a vonatkozó feltételeknek, úgy a lebonyolító a második Tartalék Nyertest hirdeti ki nyertesnek.

A Lebonyolítót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a Nyertes azért veszti el jogát nyereményre, mert nem ellenőrizte határidőben a megadott elérhetőségeken, hogy kuponkártyájának kuponkódja kisorsolásra került-e a meghirdetett sorsolásokon.

A Nyertes kuponkártya kódját a Lebonyolító közzéteszi a kezelésében lévő weboldalon: www. oil-benzinkutak.hu, és a Facebook által üzemeltetett, és a Lebonyolító kezelésében lévő a https://www.facebook.com/OILHungary linken található OIL! Hungary Facebook oldalon, amihez a Játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak.

A Nyertes köteles a kóddal ellátott kuponkártyáját a Nyeremény Termék átvételekor bemutatni.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.

 1. Egyéb rendelkezések

A Játékosokat a beváltott Promóciós Termékek után adó nem terheli. A Promóciós Termékek pénzre, illetve más termékre nem válthatóak át.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit – ideértve különösen a Promóciós Termékek, Nyeremény Termékek körét, a termékek színét, a termékek teljes fogyasztói árát, a termékek kedvezményes vételárát, a sorsolás feltételeit és időpontját – a Játékosok Töltőállomásokon történő tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan, a szerződő felek és/vagy a Játékosok hozzájárulása nélkül visszavonni.

A Játékban résztvevők részvételükkel – minden külön jognyilatkozat nélkül – automatikusan tudomásul veszik es elfogadják a jelen hivatalos promóciós Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék részleteit jelen Játékszabályzat tartalmazza, amely megtalálható kinyomtatott formában, a Játékban résztvevő, kijelölt Töltőállomásokon, továbbá elektronikusan a www.oil-benzinkutak.hu internetes oldalon a Játék teljes időtartama alatt.

 1. Adatkezelés

 A Játékra teljes mértékben anonim módon, személyes adatok megadása nélkül kerül sor, így a Játék során személyes adatokat egyik szerződő fél sem kezel.

 1. Szavatossági, jótállási igényérvényesítés

7.1 A 54 számú mellékletben meghatározott jótállással ellátott termékek vonatkozásában a játékosok/nyertesek a termék átvételétől számított 12 hónapig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:171 – 6:173. § szakasza és a felsorolt termékekhez tartozó jótállási jegy szerinti jótállási igényt érvényesíthetik (a továbbiakban „Jótállás Tartama”).

Amennyiben a Jótállás Tartama alatt a vásárlók/nyertesek a jótállással ellátott termékkel összefüggésben jótállási vagy szavatossági igényt érvényesítenének, azt elsősorban a Naturtex Kft. termékeinek vonatkozásában a Naturtex Kft. –vel szemben kell megtenniük. A Naturtex Kft. adatai és elérhetőségei jelen Játékszabályzat 1. oldalán találhatók.

A jótállásnak minden esetben feltétele a vásárlás tényét igazoló számla, illetve a Nyeremény Termékek esetén a Naturtex Kft. által biztosított, kitöltött és lepecsételt jótállási jegy.

a.,      Amennyiben valamely vásárló/nyertes a jótállás tartama alatt a jótállással ellátott Naturtex Kft. Termékekkel és Nyeremény Termékekkel összefüggésben jótállási vagy a kellékszavatossági igény elévülését megelőzően szavatossági igényt érvényesítene a Töltőállomásokon úgy a Terméket, a Nyeremény Terméket – az érvényesített igény függvényében – a Töltőállomás jegyzőkönyv felvétele mellett átveszi a vásárlótól/nyertestől és a Lebonyolítót tájékoztatja. A Lebonyolító  a beérkezett igények esetén értesíti a Naturtex Kft.-t, továbbá maga elszállítja az adott terméket a Naturtex Kft.-nek, aki kivizsgálja a jótállási igényeket.

b,       A jótállásnak minden esetben feltétele a vásárlás tényét igazoló számla.

Budapest, 2020. május 7.

MABANAFT HUNGARY

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest, 2020. május 7.

MAHAGONY E. S. C. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest, 2020. május 7.

Naturtex Kft.

 1. számú melléklet: A Játékban résztvevő Töltőállomások listája
Töltőállomás Cím
OIL! Almásfüzítő 2932 Almásfüzitő, hrsz. 020/16
OIL! Bábolna 2943 Bábolna, Ács út 2.
OIL! Baja 6500 Baja, Jánoshalmi út 6.
OIL! Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 129.
OIL! Berhida 8182 Berhida, hrsz. 1784
OIL! Bonyhád 7150 Bonyhád, külterület hrsz. 067/33
OIL! Budapest 1183 Budapest, Ferihegyi repülőtérre vezető út 2/A.
OIL! Csorna 9300 Csorna, Soproni út 66/K.
OIL! Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi utca 6. (Tesco parkoló)
OIL! Dunavarsány 2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi utca 155.
OIL! Eger 3300 Eger, Sas út 94.
OIL! Erdőkertes 2113 Erdőkertes, Fő út 234.
OIL! Fertőszéplak 9436 Fertőszéplak, Nagy Lajos utca 87.
OIL! Fót 2151 Fót, Keleti Márton utca 7/A.
OIL! Füzesabony 3390 Füzesabony, 33. sz. Főút hrsz. 0197/6
OIL! Gyöngyös 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 9.
OIL! Győr 9028 Győr, Régi Veszprémi út 4.
OIL! Győr-Adyváros 9023 Győr, Bán Aladár utca 3.
OIL! Gyula 5700 Gyula, Csabai út 3.
OIL! Halmaj 3842 Halmaj, 3-as főút hrsz. 022/5
OIL! Hatvan 3000 Hatvan, Bercsényi u. 76.
OIL! Hort 3014 Hort, Kossuth út 198.
OIL! Kiskunfélegyháza 6100 Kiskunfélegyháza, E5-ös főút, 108-as km hrsz. 0344/33
OIL! Komárom 2900 Komárom, Ácsi út 84.
OIL! Levél 9221 Levél, József Attila utca 1.
OIL! Maglód 2234 Maglód, Liszt Ferenc utca 6/A.
UniOil! Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai út 42.
OIL! Mórahalom 6782 Mórahalom, Röszkei út 40.
OIL! Nagyigmánd 2942 Nagyigmánd, József Attila utca hrsz. 965/12 (Szákszendi elágazás)
OIL! Nagyvenyim 2421 Nagyvenyim, Fő út 18/1.
OIL! Ócsa 2364 Ócsa, Kiss János út 1.
OIL! Pápa 8500 Pápa, Külső Veszprémi út 75.
OIL! Petőháza 9443 Petőháza, hrsz. 269/115
OIL! Sóskút 2038 Sóskút, Ipari Park
OIL! Szalkszentmárton 6086 Szalkszentmárton, külterület hrsz. 06/8
OIL! Szeged 1 6728 Szeged, Fonógyári út 18.
OIL! Szeged 2 6728 Szeged, Back Bernát utca 6.
OIL! Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út hrsz. 02022/6
OIL! Szentes 6600 Szentes, Alsórét 258.
OIL! Szigethalom 2315 Szigethalom, Mű út 222.
OIL! Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 45.
OIL! Szob 2628 Szob, Dózsa György út hrsz. 179/15
OIL! Sződliget – beton 2133 Sződliget, 2-es főút 27,64 km, külterület hrsz. 076/19
OIL! Táborfalva 2381 Táborfalva, Kecskeméti út 4/A.
OIL! Tét 9100 Tét, Győri utca hrsz. 184/5
OIL! Tótkomlós 5940 Tótkomlós, Széchenyi út hrsz. 1053/3
OIL! Zirc 8420 Zirc, Állomás utca 5.
  1. számú melléklet

  A Játék időtartama alatt megvásárolható Promóciós Termékek

  10 db pecsét összegyűjtése esetén megvásárolható

  Megnevezés Méret cm Töltet g Összetétel  Kedvezményes ár Eredeti Fogyasztói ár
  Bambusz félpárna steppelt 50×70 500 Fedőanyag 30% bambusz 70% poliészter microfiber Töltet: 100% poliészter         1 968 Ft 4 331 Ft
  Bambusz paplan 140×200 600 Fedőanyag 30% bambusz 70% poliészter microfiber Töltet: 100% poliészter         4 381 Ft 9 639 Ft
  Bambusz törölköző szett, 2 db os türkiz 50×100+70×140 60% bambusz   40% pamut  500g/m2         4 584 Ft 10 086 Ft
  Bambusz törölköző szett, 2 db os csoki 50×100+70×141 60% bambusz   40% pamut  500g/m3         4 584 Ft 10 086 Ft
  Bambusz törölköző szett, 2 db os púder 50×100+70×142 60% bambusz   40% pamut  500g/m4         4 584 Ft 10 086 Ft
  Bambusz törölköző szett, 2 db os krém 50×100+70×143 60% bambusz   40% pamut  450g/m3         4 584 Ft 10 086 Ft
  Memory csillag párna Home 55x46x13 Fedőanyag: 100% poliészter, Töltet: 100% viszkoelesztikus memória hab         6 045 Ft 13 299 Ft
  Memory utazó kispárna Home 42x24x13 Fedőanyag: 100% poliészter, Töltet: 100% viszkoelesztikus memória hab         3 721 Ft   186 Ft
  Memory ülő/hátpárna Home 35x34x12 Fedőanyag: 100% poliészter, Töltet: 100% viszkoelesztikus memória hab         4 013 Ft 8 829 Ft

   

  1. számú melléklet

  Nyeremény Termékek

  Sorsolás:

  1. október 12. 15:00

  Nyeremény Termékek:

  Megnevezés Mennyiség Érték
  ROAD utazó paplan/párna_barna 1db 6560 Ft
  ROAD utazó paplan/párna_zöld 1db 6560 Ft
  Clara barna ágytakaró 235x250cm 1db 15100 Ft
  Melange törölköző 70x140cm_Csoki 1db 6280 Ft
  Melange törölköző 70x140cm_Szürke 1db 6280 Ft
  Melange törölköző 70x140cm_Latte 1db 6280 Ft
  Melange törölköző 70x140cm_Mályva 1db 6280 Ft
  Air Plus paplan és Air Plus félpárna 1db 18275 Ft
  Clima Control nyári paplan 1db 14200 Ft
  Aloe Vera félpárna 1db 4100 Ft

   

CSATLAKOZZON!

Amennyiben szívesen csatlakozna a magyarországi OIL! hálózatunkhoz, részletes információért kattintson a részletek gombra!

+36 20 313 6611
+36 30 488 4139