Játékszabályzat

Részvételi szabályzat

OIL! ÜNNEPI NYEREMÉNYESŐ

 1. A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) határozza meg az „OIL! Ünnepi Nyereményeső” megnevezésű promócióban (továbbiakban „Promóció”) történő részvétel feltételeit.1./ A Promóció szervezője és lebonyolítójaA Promóció szervezője a MABANAFT HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-1016 Budapest, Mészáros u. 58/B., a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-699184; adószám: 12700226-2-44; a továbbiakban: „Szervező”). Szervező a Promóció lebonyolításával a MAHAGONY E.S.C. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: HU-2724 Újlengyel, Határ út 12., a céget nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-187229; adószám: 13739847-2-13; a továbbiakban: „Lebonyolító”) bízta meg, aki a Promóció teljes körű lebonyolítását vállalta.

 

2./ A Promóció időtartama

A Promóció 2020. december 5.- 2020. december 17. között tart, a Promócióban résztvevő OIL! töltőállomásokon.

 

3./ A Promócióban részt vevő töltőállomások

A Promócióban résztvevő töltőállomások listáját jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

 

4./ A Promócióban részvételre jogosultak

A Promócióban részt vehet bármely, tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy. További feltétel, hogy a Promócióban résztvevő elfogadja a jelen Szabályzatot, és teljesítse a részvétel jelen pontban meghatározott feltételeit. A Promócióban az a vásárló vehet részt, aki az 1. számú mellékletben meghatározott, bármely OIL! töltőállomáson üzemanyagot vásárol minimum bruttó 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) értékben, és a vásárlást igazoló blokk adatait feltölti (a továbbiakban: „Blokk”) a www.oil.shop.hu oldalon található regisztrációs felületen. Az a vásárló, aki a jelen Szabályzat szerinti Promócióban részt vesz, úgy tekintendő, hogy a részvétel tényével – minden további nyilatkozat elvárása nélkül – magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

A Szabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő vásárlót kizárja a Promócióból.

 

5./ A Promóció menete

A Promócióban résztvevő OIL! töltőállomásokon történő minimum bruttó 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) összegű üzemanyag vásárlása esetén a vásárló megkapja a vásárlást igazoló blokkot.

A kapott blokk, a vásárlás részletei mellett, tartalmaz egy ún. AP kódot is (blokk alján), melyet a www.oil.shop.hu oldalon is fel kell majd tünteti.

 

6./        Nyereményjáték

Az ünnepi nyereményeső akció lényege: Tankoljon minimum bruttó 10 ezer forint értékben megbízhatóan jó minőségű üzemanyagot és töltse fel a vásárlás során kapott blokk adatait a www.oil.shop.hu oldalon található regisztrációs felületen. A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadni / lépéseket megtenni:

 

 • e-mail cím
 • blokk alján található AP kód
 • blokk feltöltése
 • a vásárlás helyszíne (töltőállomás megjelölése
 • a vásárlás időpontjának megadása
 • a pecséteket tartalmazó fotó feltöltése
 • jelen Szabályzat valamint az adatkezelési tájékoztató elfogadása.

 

A regisztráció feltétele, hogy a Játékos rendelkezzen minimum egy olyan blokkal, mely igazolja, hogy min. bruttó 10 000 Ft értékben tankolt valamelyik hazai OIL! töltőállomáson.

A regisztráló játékosok ezt követően nyereményjátékon vehetnek részt, melynek keretében a 2. számú mellékletbenfelsorolt nyeremény termékek (a továbbiakban: Nyeremény Termékek) az alábbiakban bemutatott módon kisorsolásra kerülnek.

A sorsolásra a Dr. Varga Krisztina Közjegyzői Irodában kerül sor; (1027 Budapest, Csalogány u. 21. I/3.)  2020. december 18-án 11.00 órakor. A sorsolást a Lebonyolító bonyolítja le, zárt informatikai rendszerben, véletlen szám generálásával. Minden Nyeremény Termék esetében arra az esetre, ha a nyertes blokkal rendelkező játékos (a továbbiakban: „Nyertes”) a nyereményét nem venné át, vagy valamely kizáró feltétel miatt arra nem lenne jogosult, a Lebonyolító kisorsolja azt a blokkot, aki ez esetben a nyereményre jogosulttá válik. Arra az esetre, ha a nyereményre ezen másodikként kisorsolt blokk birtokosa nem jelentkezik, a Lebonyolító kisorsol egy harmadik blokkot is (a második és harmadik kisorsolt blokkal rendelkező játékosa továbbiakban: „Tartalék Nyertes/ek”).

A kisorsolt blokk a www.ferenctoth.hu/oil2021  weboldalon valamint a www.facebook.com/OILHungary  oldalon kerül közzétételre

A Lebonyolító a jelen nyereményjáték során a 2. számú mellékletben meghatározott Nyeremény Termékeket sorsolja ki az alábbiakban meghatározott időpontokban:

 

Sorsolások időpontja:

 1. december 18. 11.00 óra

A Lebonyolító valamennyi nyereménytárgy vonatkozásában külön blokkot sorsol.

A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a Nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség (pl. Nyeremény Termék átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Nyertest terheli.

A nyeremények készpénzre nem átválthatók. A Szervező fenntartja jogát a nyereménytárgyak megváltoztatására!

A Lebonyolító a Nyertes blokk AP kódját honlapján www.ferenctoth.hu/oil2021 valamint Facebook oldalán www.facebook.com/OILHungary  is kommunikálja az adott sorsolást követő munkanapon, megemlítve, hogy melyik OIL! töltőállomáson adták ki a nyertes blokkot. A nyertes blokk birtokosa (Nyertes) a nyereményét a közzétételt követő 4. munkanaptól, a közzétételt követő 30 napon belül veheti át azon a töltőállomáson, amely a blokkot kiadta. Amennyiben a meghatározott időn belül a Nyertes a nyertes blokkot nem mutatja be a fentiekben meghatározott Töltőállomáson, automatikusan a Tartalék Nyertes jogosult a nyeremény átvételére.

A Lebonyolítót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a Nyertes azért veszti el jogát nyereményre, mert nem ellenőrizte határidőben a megadott elérhetőségeken, hogy blokkja kisorsolásra került-e a meghirdetett sorsolásokon

A Nyertes blokk AP kódját a Lebonyolító közzéteszi a kezelésében lévő weboldalon: www.ferenctoth.hu/oil2021 , és a Facebook által üzemeltetett, és a Lebonyolító kezelésében lévő a https://www.facebook.com/OILHungary  linken található OIL! Hungary Facebook oldalon, amihez a játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak.

A Nyeremény Termék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. Nyeremény Termék átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Nyertest terhelik.

A Nyertes köteles a min bruttó 10 000 Ft vásárlást igazoló nyertes blokkját  a Nyeremény Termék átvételekor bemutatni.

A jelen nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő Nyertes a Nyeremény Terméket a közzétételt követő 4. munkanaptól veheti át a közzétételtől számított 30 napon belül azon a Töltőállomáson, amely a blokkot kiadta. Amennyiben a Nyertes ezen határidőn belül nyereményét nem veszi át vagy nem teljesíti az átvételhez szükséges feltételeket, a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és ez esetben a Lebonyolító az első Tartalék Nyertest hirdeti ki nyertesnek. Amennyiben a nyereményt ő sem veszi át, vagy nem tesz eleget a vonatkozó feltételeknek, úgy a lebonyolító a második Tartalék Nyertest hirdeti ki nyertesnek.

A Játékos a Nyeremény Termékek kapcsán kellékszavatossági igényt nem érvényesíthet, tekintettel arra, hogy azokhoz ellenérték nélkül juthat hozzá.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.

 

7./ Jogfenntartás

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt OIL! töltőállomások körét a Promóció folyamán bármikor szűkítse vagy bővítse, a Promóció menetét, a kijelölt promóciós időszakot, valamint a jelen Szabályzatot a Promóció folyamán – a változást megelőző legalább huszonnégy órával korábban, a www.ferenctoth.hu/oil2021/nyereményjatek weboldalon történő előzetes tájékoztatást követően – a vásárlók hozzájárulása nélkül egyoldalúan megváltoztassa.

A Szervező fenntartja a változtatás jogát a Promócióban résztvevő együttműködő partnerek, illetve termékek/szolgáltatások körét illetően.

Nyomdai hibáért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Szervező jogosult továbbá a Promóciót előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés és a vásárlók hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni, különösen, de nem kizárólagosan, vis maior esemény bekövetkezte, vagy a Promóció jogszerű lebonyolítását veszélyeztető technikai vagy biztonsági probléma felmerülése, vagy tisztességtelen részvétel vagy visszaélés esetén.

A Szervezőt a Promóció igénybevételéből, a Szabályzat módosításából, illetőleg a Promóció felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, és a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a vásárló a Promócióban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztal a Promóció során, úgy a visszaélést elkövető vásárlót kizárja a Promócióból.

 

11./ A Szabályzat elérhetősége

A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. A jelen Szabályzatot a Szervező a www.ferenctoth.hu/oil2021/nyeremenyjatek weboldalon teszi közzé, és 2020. december 20-ig biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

 

Budapest, 2020. december 5.

MABANAFT HUNGARY Kft.

MAHAGONY E. S. C. Kft.

Kapcsolat: iroda@mahagony.hu

Tel.: 06-30-212-02-02

 

Mellékletek:

 1. sz melléklet

OIL! töltőállomások listája

 

 1. sz. melléklet

Nyeremény Termékek

 1. sz melléklet – OIL! töltőállomások listája
 1. OIL! Almásfüzitő
 2. OIL! Baja
 3. OIL! Bábolna
 4. OIL! Balassagyarmat
 5. OIL! Becsehely
 6. OIL! Berhida
 7. OIL! Bonyhád
 8. OIL! Budapest, Ferihegyi út
 9. OIL! Csorna
 10. OIL! Dunaújváros
 11. OIL! Dunavarsány
 12. OIL! Eger
 13. OIL! Erdőkertes
 14. OIL! Fertőszéplak
 15. OIL! Fót
 16. OIL! Füzesabony
 17. OIL! Gyöngyös
 18. OIL! Győr
 19. OIL! Győr-Adyváros
 20. OIL! Gyula
 21. OIL! Halmaj
 22. OIL! Hatvan
 23. OIL! Hort
 24. OIL! Kiskunfélegyháza
 25. OIL! Komárom
 26. OIL! Levél
 27. OIL! Maglód
 28. OIL! Mórahalom
 29. OIL! Mosonmagyaróvár
 30. OIL! Nagyigmánd
 31. OIL! Nagyvenyim
 32. OIL! Ócsa
 33. OIL! Pápa
 34. OIL! Petőháza
 35. OIL! Sóskút
 36. OIL! Szalkszentmárton
 37. OIL! Szeged
 38. OIL! Szeged, Back Bernát utca
 39. OIL! Székesfehérvár
 40. OIL! Szentes
 41. OIL! Szigethalom
 42. OIL! Szigetszentmiklós
 43. OIL! Szob
 44. OIL! Sződliget
 45. OIL! Táborfalva
 46. OIL! Tótkomlós
 47. OIL! Tét
 48. OIL! Zirc

 

 1. sz melléklet

Nyeremény Termékek

NATURTEX TERMÉKEK:

 • 1 db ROAD utazó paplan/párna (barna)
 • 1 dbAloe Vera félpárna
 • 1 db Clima Control paplan
 • 1-1 db Melange törölköző 70*140 cm csokiés mályva színekben
 • 1 db Antiallergia téli szett
 • 1 db Aloe Vera téli szett
 • 1 db Memory 4 évszak párna
 • 1 db Empire pléd
 • 1 db Fluffy pléd
 • 1 db Fürdőköntös mályva M és 1 db Fürdőköntös fekete L
 • 1 db Emily fehér ágytakaró

 

OIL! UTALVÁNYOK:

 • OIL! üzemanyag utalvány bruttó 25 000 Ft értékben
 • OIL! üzemanyag utalvány bruttó 50 000 Ft értékben
 • OIL! üzemanyag utalvány bruttó 100 000 Ft értékben