Részvételi szabályzat – Aranyosi

Részvételi szabályzat

TALKSHOW ARANYOSI PÉTERREL

A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) határozza meg az „Talkshow Aranyosi Péterrel” megnevezésű promócióban (továbbiakban „Promóció”) történő részvétel feltételeit.

 

1./ A Promóció szervezője és lebonyolítója

 

A Promóció szervezője és lebonyolítója a MAHAGONY E.S.C. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: HU-2724 Újlengyel, Határ út 12., a céget nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-187229; adószám: 13739847-2-13; a továbbiakban: „Szervező” és „Lebonyolító”)

 

2./ A Promóció időtartama

 

A Promóció 2021. július 8.- 18 között tart, a Promócióban résztvevő OIL! Győr Vas Gereben utca töltőállomáson.

 

3./ A Promócióban részt vevő töltőállomás

 

A Promócióban résztvevő töltőállomás: OIL! Vas Gereben utca 6. szám alatt lévő.

 

4./ A Promócióban részvételre jogosultak

 

A Promócióban részt vehet bármely, tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy. További feltétel, hogy a Promócióban résztvevő elfogadja a jelen Szabályzatot, és teljesítse a részvétel jelen pontban meghatározott feltételeit. A Promócióban az a vásárló vehet részt, aki az 1. számú mellékletben meghatározott, bármely OIL! töltőállomáson üzemanyagot vásárol minimum bruttó 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) értékben, és a vásárlást igazoló blokk adatait feltölti (a továbbiakban: „Blokk”) a https://www.oil-benzinkutak.hu/nyeremenyjatek/aranyosi-peter-talkshow/ oldalon található regisztrációs felületen. Az a vásárló, aki a jelen Szabályzat szerinti Promócióban részt vesz, úgy tekintendő, hogy a részvétel tényével – minden további nyilatkozat elvárása nélkül – magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

A Szabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő vásárlót kizárja a Promócióból.

 

5./ A Promóció menete

 

A Promócióban résztvevő OIL! Győr Vas Gereben utca töltőállomáson történő minimum bruttó 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) összegű üzemanyag vásárlása esetén a vásárló megkapja a vásárlást igazoló blokkot.

A kapott blokk, a vásárlás részletei mellett, tartalmaz egy ún. AP kódot is (blokk alján), melyet a https://www.oil-benzinkutak.hu/nyeremenyjatek/aranyosi-peter-talkshow/ oldalon is fel kell majd tünteti.

 

6./        Nyereményjáték

 

Az akció lényege: Tankoljon minimum bruttó 10 ezer forint értékben megbízhatóan jó minőségű üzemanyagot és töltse fel a vásárlás során kapott blokk adatait a https://www.oil-benzinkutak.hu/nyeremenyjatek/aranyosi-peter-talkshow/ oldalon található regisztrációs felületen. A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadni / lépéseket megtenni:

 

  • e-mail cím
  • név
  • telefonszám
  • blokk alján található AP kód
  • blokk feltöltése
  • jelen Szabályzat valamint az adatkezelési tájékoztató elfogadása.

 

A regisztráció feltétele, hogy a Játékos rendelkezzen minimum egy olyan blokkal, mely igazolja, hogy min. bruttó 10 000 Ft értékben tankolt a Győri (Vas Gereben utcai) OIL! töltőállomáson.

A regisztráló játékosok ezt követően nyereményjátékon vehetnek részt, melynek keretében a 2. számú mellékletben felsorolt nyeremény termékek (a továbbiakban: Nyeremény Termékek) az alábbiakban bemutatott módon kisorsolásra kerülnek.

 

A sorsolásra 2021. július 19-én 13.00 órakor kerül sor. A sorsolást a Lebonyolító bonyolítja le, zárt informatikai rendszerben, véletlen szám generálásával. Minden Nyeremény Termék esetében arra az esetre, ha a nyertes blokkal rendelkező játékos (a továbbiakban: „Nyertes”) a nyereményét nem venné át, vagy valamely kizáró feltétel miatt arra nem lenne jogosult, a Lebonyolító kisorsolja azt a blokkot, aki ez esetben a nyereményre jogosulttá válik. Arra az esetre, ha a nyereményre ezen másodikként kisorsolt blokk birtokosa nem jelentkezik, a Lebonyolító kisorsol egy harmadik blokkot is (a második és harmadik kisorsolt blokkal rendelkező játékosa továbbiakban: „Tartalék Nyertes/ek”). A sorsolásról videó felvétel készül.

 

A kisorsolt blokk a www.oil-benzinkutak.hu  weboldalon valamint a www.facebook.com/OILHungary  oldalon kerül közzétételre

 

A Lebonyolító a jelen nyereményjáték során 10 db 2 személyes belépőt sorsol ki Aranyosi Péter Győri Talkshow-jára, az alábbiakban meghatározott időpontokban:

 

Sorsolások időpontja:

  1. július 19. 13:00

 

A Lebonyolító valamennyi nyeremény vonatkozásában külön blokkot sorsol.

 

A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a Nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség (pl. Nyeremény Termék átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Nyertest terheli.

 

A nyeremények készpénzre nem átválthatók. A Szervező fenntartja jogát a nyereménytárgyak megváltoztatására!

 

A Lebonyolító a Nyertes blokk AP kódját honlapján www.oil-benzinkutak.hu valamint Facebook oldalán www.facebook.com/OILHungary  is kommunikálja az adott sorsolást követő munkanapon. A nyertes blokk birtokosa (Nyertes) a nyereményét a közzétételt követően azonnal, de legkésőbb a közzétételt követő 24 órán belül e-mailen kapja meg. Amennyiben a meghatározott időn belül a Nyertes nem jelentkezik, úgy automatikusan a Tartalék Nyertes jogosult a nyeremény átvételére.

A Lebonyolítót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a Nyertes azért veszti el jogát nyereményre, mert nem ellenőrizte határidőben a megadott elérhetőségeken, hogy blokkja kisorsolásra került-e a meghirdetett sorsolásokon

 

A Nyertes blokk AP kódját a Lebonyolító közzéteszi a kezelésében lévő weboldalon: www.oil-benzinkutak.hu , és a Facebook által üzemeltetett, és a Lebonyolító kezelésében lévő a https://www.facebook.com/OILHungary  linken található OIL! Hungary Facebook oldalon, amihez a játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak.

 

A Nyeremény Termék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. Nyeremény Termék átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Nyertest terhelik.

 

A jelen nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő Nyertes a Nyereményt  a közzétételt követően azonnal, de legkésőbb 24 órán belül veheti át. Amennyiben a Nyertes ezen határidőn belül nyereményét nem veszi át vagy nem teljesíti az átvételhez szükséges feltételeket, a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és ez esetben a Lebonyolító az első Tartalék Nyertest hirdeti ki nyertesnek. Amennyiben a nyereményt ő sem veszi át, vagy nem tesz eleget a vonatkozó feltételeknek, úgy a lebonyolító a második Tartalék Nyertest hirdeti ki nyertesnek.

 

A Játékos a Nyeremény Termékek kapcsán kellékszavatossági igényt nem érvényesíthet, tekintettel arra, hogy azokhoz ellenérték nélkül juthat hozzá.

 

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.

 

7./ Jogfenntartás

 

A Szervező fenntartja a jogot, a Promóció folyamán bármikor szűkítse vagy bővítse, a Promóció menetét, a kijelölt promóciós időszakot, valamint a jelen Szabályzatot a Promóció folyamán – a változást megelőző legalább huszonnégy órával korábban, a https://www.oil-benzinkutak.hu/nyeremenyjatek/aranyosi-peter-talkshow/ weboldalon történő előzetes tájékoztatást követően – a vásárlók hozzájárulása nélkül egyoldalúan megváltoztassa.

A Szervező fenntartja a változtatás jogát a Promócióban résztvevő együttműködő partnerek, illetve termékek/szolgáltatások körét illetően.

Nyomdai hibáért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Szervező jogosult továbbá a Promóciót előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés és a vásárlók hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni, különösen, de nem kizárólagosan, vis maior esemény bekövetkezte, vagy a Promóció jogszerű lebonyolítását veszélyeztető technikai vagy biztonsági probléma felmerülése, vagy tisztességtelen részvétel vagy visszaélés esetén.

A Szervezőt a Promóció igénybevételéből, a Szabályzat módosításából, illetőleg a Promóció felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, és a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a vásárló a Promócióban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztal a Promóció során, úgy a visszaélést elkövető vásárlót kizárja a Promócióból.

 

11./ A Szabályzat elérhetősége

 

A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. A jelen Szabályzatot a Szervező a www.oil-benzinkutak.hu/nyeremenyjatek weboldalon teszi közzé, és 2021. július 21-ig biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

 

Budapest, 2021. július 7.

 

MAHAGONY E. S. C. Kft.

 

Kapcsolat: iroda@mahagony.hu

Tel.: 06-30-212-02-02

 

Mellékletek:

 

  1. sz. melléklet

Nyeremények

 

 

 

 

  1. sz melléklet

Nyeremények

 

10 db 2 fős belépő a TALKSHOW ARANYOSI PÉTERREL promócióra