Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat

OIL! Országjáró kuponfüzet

A jelen Részvételi Szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) határozza meg az „OIL! Országjáró kuponfüzet” megnevezésű promócióban (továbbiakban „Promóció”) történő részvétel feltételeit.

1./ A Promóció szervezője és lebonyolítója

A Promóció szervezője a MABANAFT HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-1016 Budapest, Mészáros u. 58/B., a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-699184; adószám: 12700226-2-44; a továbbiakban: „Szervező”). Szervező a Promóció lebonyolításával a MAHAGONY E.S.C. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: HU-2724 Újlengyel, Határ út 12., a céget nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-187229; adószám: 13739847-2-13; a továbbiakban: „Lebonyolító”) bízta meg, aki a Promóció teljes körű lebonyolítását vállalta.

 

2./ A Promóció időtartama

A Promóció 2020. március 16.- 2020. december 31. között tart, a Promócióban résztvevő OIL! töltőállomásokon.

 

3./ A Promócióban részt vevő töltőállomások

A Promócióban résztvevő töltőállomások listáját jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

 

4./ A Promócióban részvételre jogosultak

A Promócióban részt vehet bármely, tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy. További feltétel, hogy a Promócióban résztvevő elfogadja a jelen Szabályzatot, és teljesítse a részvétel jelen pontban meghatározott feltételeit. A Promócióban az a vásárló vehet részt, aki az 1. számú mellékletben meghatározott, bármely OIL! töltőállomáson üzemanyagot vásárol minimum bruttó 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) értékben, és kérésére átveszi az így kapott, jelen Szabályzat 3. számú mellékletét képezőOIL! Országjáró kuponfüzetet” (a továbbiakban: „Kuponfüzet”). Az a vásárló, aki a jelen Szabályzat szerinti Promócióban részt vesz, úgy tekintendő, hogy a részvétel tényével – minden további nyilatkozat elvárása nélkül – magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

A Szabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő vásárlót kizárja a Promócióból.

 

5./ A Promóció menete

A Promócióban résztvevő OIL! töltőállomásokon történő minimum bruttó 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) összegű üzemanyag vásárlása esetén a vásárló kérésére esetén kap egy Kuponfüzetet. Egy vásárlás során maximum egy Kuponfüzet adható ki.

A Kuponfüzet több tucat együttműködő partner kereskedelmi ajánlatát tartalmazza országszerte, amelyet a vásárlók az adott partner kuponkártyájának a Kuponfüzetből történő kivágásával és bemutatásával vehetnek igénybe az adott termékre/szolgáltatásra vonatkozó beváltási időszakban. A kereskedelmi ajánlatokat és azok érvényességi idejét a Kuponfüzet tartalmazza. A beváltási időszakot követően átadott kuponkártyát az együttműködő partnereknek nem áll módjukban elfogadni.

A Kuponfüzet és kuponkártyák által biztosított kedvezmény készpénzre nem váltható. A kedvezmények más kedvezménnyel nem vonhatóak össze.

 

6./        Nyereményjáték

Pecsétgyűjtő akció lényege: Tankoljon minimum bruttó 10 ezer forint értékben megbízhatóan jó minőségű üzemanyagot legalább 5 különböző hazai OIL! töltőállomáson, és kérje el az érte járó OIL! töltőállomás pecsétet! Amennyiben a Promócióban résztvevő játékos összegyűjti legalább 5 különböző OIL! töltőállomás pecsétjét a Kuponfüzetben, nincs más dolga, mint készíteni egy fotót az összegyűjtött pecsétekről, megadni a kuponfüzet sorszámát az alábbi www.ferenctoth.hu/oil2021/kuponfuzet  weboldalon. A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadni / lépéseket megtenni:

–           a pecséteket tartalmazó fotó feltöltése

–           A kuponfüzet sorszámának megadása

–           OIL! töltőállomás kiválasztása (ahol a kuponkártyát kapta)

–           jelen Szabályzat elfogadása.

A regisztráció feltétele, hogy a Játékos azt megelőzően a – minimum 5 különböző OIL! töltőállomás pecsétjét összegyűjtse, majd azt bemutatva, érvényesítse azt bármelyik OIL! töltőállomáson. A regisztráló játékosok ezt követően nyereményjátékon vehetnek részt, melynek keretében a 2. számú mellékletben felsorolt nyeremény termékek (a továbbiakban: Nyeremény Termékek) az alábbiakban bemutatott módon kisorsolásra kerülnek.

A sorsolásra a Dr. Varga Krisztina Közjegyzői Irodában kerül sor; (1027 Budapest, Csalogány u. 21. I/3.)  2020. december 7-én 15.00 órakor. A sorsolást a Lebonyolító bonyolítja le, zárt informatikai rendszerben, véletlen szám generálásával. Minden Nyeremény Termék esetében arra az esetre, ha a nyertes kuponkóddal rendelkező játékos (a továbbiakban: „Nyertes”) a nyereményét nem venné át, vagy valamely kizáró feltétel miatt arra nem lenne jogosult, a Lebonyolító kisorsolja azt a kuponkódot, aki ez esetben a nyereményre jogosulttá válik. Arra az esetre, ha a nyereményre ezen másodikként kisorsolt kuponkód birtokosa nem jelentkezik, a Lebonyolító kisorsol egy harmadik kuponkódot is (a második és harmadik kisorsolt kuponkóddal rendelkező játékosa továbbiakban: „Tartalék Nyertes/ek”).

A kisorsolt kuponkód a www.ferenctoth.hu/oil2021  weboldalon valamint a www.facebook.com/OILHungary  oldalon kerül közzétételre

A Lebonyolító a jelen nyereményjáték során a 2. számú mellékletben meghatározott Nyeremény Termékeket sorsolja ki az alábbiakban meghatározott időpontokban:

 

Sorsolások időpontja:

 1. december 7. 15.00 óra

A Lebonyolító valamennyi nyereménytárgy vonatkozásában külön kuponkódot sorsol.

A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a Nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség (pl. Nyeremény Termék átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Nyertest terheli.

A nyeremények készpénzre nem átválthatók. A Szervező fenntartja jogát a nyereménytárgyak megváltoztatására!

A Lebonyolító a Nyertes kuponkódot honlapján www.ferenctoth.hu/oil2021 valamint Facebook oldalán www.facebook.com/OILHungary  is kommunikálja az adott sorsolást követő munkanapon, megemlítve, hogy melyik OIL! töltőállomáson adták ki a nyertes kuponkódot tartalmazó kuponkártyát. A nyertes kuponkódot tartalmazó kuponkártya birtokosa (Nyertes) a nyereményét a közzétételt követő 4. munkanaptól, a közzétételt követő 30 napon belül veheti át azon a töltőállomáson, amely a kuponkártya kiadására szolgáló pontgyűjtő Kuponfüzetet lepecsételte.  Amennyiben a meghatározott időn belül a Nyertes a nyertes kuponkódot tartalmazó kuponkártyát nem mutatja be a fentiekben meghatározott Töltőállomáson, automatikusan a Tartalék Nyertes jogosult a nyeremény átvételére.

A Lebonyolítót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a Nyertes azért veszti el jogát nyereményre, mert nem ellenőrizte határidőben a megadott elérhetőségeken, hogy kuponkártyájának kuponkódja kisorsolásra került-e a meghirdetett sorsolásokon

A Nyertes kuponkártya kódját a Lebonyolító közzéteszi a kezelésében lévő weboldalon: www.ferenctoth.hu/oil2021 , és a Facebook által üzemeltetett, és a Lebonyolító kezelésében lévő a https://www.facebook.com/OILHungary  linken található OIL! Hungary Facebook oldalon, amihez a játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak.

A Nyeremény Termék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. Nyeremény Termék átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Nyertest terhelik.

A Nyertes köteles a kóddal ellátott kuponkártyáját valamint a hozzá tartozó érvényesített 5 különböző OIL! töltőállomás pecsétjét tartalmazó Kuponfüzetet a Nyeremény Termék átvételekor bemutatni.

A jelen nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő Nyertes a Nyeremény Terméket a közzétételt követő 4. munkanaptól veheti át a közzétételtől számított 30 napon belül azon a Töltőállomáson, amely a kuponkártya kiadására szolgáló pontgyűjtő füzetet lepecsételte. Amennyiben a Nyertes ezen határidőn belül nyereményét nem veszi át vagy nem teljesíti az átvételhez szükséges feltételeket, a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és ez esetben a Lebonyolító az első Tartalék Nyertest hirdeti ki nyertesnek. Amennyiben a nyereményt ő sem veszi át, vagy nem tesz eleget a vonatkozó feltételeknek, úgy a lebonyolító a második Tartalék Nyertest hirdeti ki nyertesnek.

A Játékos a Nyeremény Termékek kapcsán kellékszavatossági igényt nem érvényesíthet, tekintettel arra, hogy azokhoz ellenérték nélkül juthat hozzá.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes.

 

7./ Jogfenntartás

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt OIL! töltőállomások körét a Promóció folyamán bármikor szűkítse vagy bővítse, a Promóció menetét, a kijelölt promóciós időszakot, valamint a jelen Szabályzatot a Promóció folyamán – a változást megelőző legalább huszonnégy órával korábban, a www.ferenctoth.hu/oil2021/kuponfuzet weboldalon történő előzetes tájékoztatást követően – a vásárlók hozzájárulása nélkül egyoldalúan megváltoztassa.

A Szervező fenntartja a változtatás jogát a Promócióban résztvevő együttműködő partnerek, illetve termékek/szolgáltatások körét illetően.

A Szervező kizárja a felelősséget azért, ha valamely töltőállomáson a vásárláskor a Kuponfüzet-készlet elfogyott, és még nem került pótlásra.

A vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy a kereskedelmi ajánlatokat, amelyekre a Kuponfüzet kuponkártyái beválthatóak, nem a Szervező, hanem független együttműködő partnerek nyújtják. Erre figyelemmel a Szervező kizárja a felelősséget azért is, ha valamely kuponkártya beváltásakor az adott partnernél a kuponkártyán szereplő termék vagy szolgáltatás nem, vagy nem a megjelölt feltételek mellett áll rendelkezésre.

Nyomdai hibáért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Szervező jogosult továbbá a Promóciót előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés és a vásárlók hozzájárulása nélkül, egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni, különösen, de nem kizárólagosan, vis maior esemény bekövetkezte, vagy a Promóció jogszerű lebonyolítását veszélyeztető technikai vagy biztonsági probléma felmerülése, vagy tisztességtelen részvétel vagy visszaélés esetén.

A Szervezőt a Promóció igénybevételéből, a Szabályzat módosításából, illetőleg a Promóció felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, és a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a vásárló a Promócióban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztal a Promóció során, úgy a visszaélést elkövető vásárlót kizárja a Promócióból.

 

8./ Közterhek

A Kuponfüzet, valamint a kuponkártyák után a vásárlókat adó nem terheli.

 

9./ Adatkezelés

 A Promócióban való részvétel teljesen anonim módon, személyes adatok megadása nélkül történik, így a Promóció során személyes adatokat sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem kezel.

 

10./ Szavatossági igények

A Szervező a Kuponfüzet alapján igénybevett szolgáltatásokért, termékekért szavatosságot nem vállal. A vásárló szavatossági igényét jogszabályi keretek között a szolgáltatás nyújtójával, termék biztosítójával szemben érvényesítheti.

 

11./ A Szabályzat elérhetősége

A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. A jelen Szabályzatot a Szervező a www.ferenctoth.hu/oil2021/kuponfuzet weboldalon teszi közzé, és 2019. december 31-ig biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét. A Szabályzat nyomtatott formában megtalálható a Promócióban résztvevő OIL! töltőállomásokon is.

Budapest, 2020. március 6.

MABANAFT HUNGARY Kft.

Budapest, 2020. március 6.

MAHAGONY E. S. C. Kft.

 

Kapcsolat: iroda@mahagony.hu

Tel.: 06-30-212-02-02

 

Mellékletek:

 1. sz melléklet

OIL! töltőállomások listája

 

 1. sz. melléklet

Nyeremény Termékek

 

 1. sz. melléklet

Kuponfüzet

 

 1. sz melléklet

OIL! töltőállomások listája

 1. OIL! Almásfüzitő
 2. OIL! Baja
 3. OIL! Bábolna
 4. OIL! Balassagyarmat
 5. OIL! Becsehely
 6. OIL! Berhida
 7. OIL! Bonyhád
 8. OIL! Budapest, Ferihegyi út
 9. OIL! Csorna
 10. OIL! Dunaújváros
 11. OIL! Dunavarsány
 12. OIL! Eger
 13. OIL! Erdőkertes
 14. OIL! Fertőszéplak
 15. OIL! Fót
 16. OIL! Füzesabony
 17. OIL! Gyöngyös
 18. OIL! Győr
 19. OIL! Győr-Adyváros
 20. OIL! Gyula
 21. OIL! Halmaj
 22. OIL! Hatvan
 23. OIL! Hort
 24. OIL! Kiskunfélegyháza
 25. OIL! Komárom
 26. OIL! Levél
 27. OIL! M43 Maroslele
 28. OIL! Maglód
 29. OIL! Mórahalom
 30. OIL! Mosonmagyaróvár
 31. OIL! Nagyigmánd
 32. OIL! Nagyvenyim
 33. OIL! Ócsa
 34. OIL! Pápa
 35. OIL! Petőháza
 36. OIL! Sóskút
 37. OIL! Szalkszentmárton
 38. OIL! Szeged
 39. OIL! Szeged, Back Bernát utca
 40. OIL! Székesfehérvár
 41. OIL! Szentes
 42. OIL! Szigethalom
 43. OIL! Szigetszentmiklós
 44. OIL! Szob
 45. OIL! Sződliget
 46. OIL! Táborfalva
 47. OIL! Tótkomlós
 48. OIL! Tét
 49. OIL! Zirc

 

 1. sz melléklet

Nyeremény Termékek

 • OIL! ajándékcsomag bruttó 50 000 Ft értékben
 • OIL! ajándékcsomag bruttó 100 000 Ft értékben
 • OIL! ajándékcsomag bruttó 150 000 Ft értékben

 

 1. sz. melléklet

Kuponfüzet

48 oldalas

Országjáró kuponok:

www.ferenctoth.hu/oil2021/kuponfuzet